soundofheaven.info Politics AGENDA MEDICALA 2014 PDF

Agenda medicala 2014 pdf

Thursday, February 28, 2019 admin Comments(0)

agenda medicala Download as PDF, TXT or read online from Scribd. Flag for . MEMOMED. Memorator de farmacologie. LA EDIIA A DOUZECEA. Farmacologie-Generala-editia-a2apdf. Uploaded by .. agenda-medicalapdf allan-amp-barbara-pease-abilitati-de-comunicare. pdf. M E M O M E D Memorator de farmacologieLA EDIIA A DOUZECEAPrin apariia acestei ediii MEMOMED mplinete douzeci de ani de existen.n aceast.


Author: MAIDA ERTLEY
Language: English, Spanish, Indonesian
Country: Albania
Genre: Religion
Pages: 394
Published (Last): 18.02.2016
ISBN: 413-8-70074-577-9
ePub File Size: 28.61 MB
PDF File Size: 19.85 MB
Distribution: Free* [*Regsitration Required]
Downloads: 36468
Uploaded by: RETHA

Agenda medicala p. 1 / Embed or link this publication. Description. Agenda medicala Popular Pages. p. 1. pe e tr rai t d rz nae e l aa e z LbaiO l. Agenda medicala p. 1 / Embed or link this publication. Description. Agenda medicala Popular Pages. p. 1. [close]. p. 2. [close]. p. 3. [close]. p. 4. Memomed Partea II - Free ebook download as PDF File .pdf), Text File .txt ) or Download as PDF, TXT or read online from Scribd Agenda Medicala.

D up adm in. P oate fi ad m in istra t la diabetici. Cu toate acestea n ic i alopaii i n ic i hom eopaii nu accept aceste argum ente i se cultiv cu abstinen tot ce poate accentua deosebirile. C utie x 10 FI. E fect a ntidepresiv.

Astfel, nicieri, in lume, nu exist nici m car o singur carte i nici o societate sau asociaie de alopatie. Pe de alt parte, peste tot n lume, exist sute de cri i zeci de societi, de asociaii, de lig i etc.

E vid e n t, a c e a st fa rm a c o lo g ie i n ic i homeopatia nu se predau in nici o facultate de medicin. Unde este locul fitoterapiei? Fitoterapia este terapia cu plante medicinale. Ca i terapia cu m edicam ente alopate farmacoterpia alopat i cea cu m edicam ente h o m eopate fa rm a co te ra p ia homeopat , care sunt ram uri ale farm acologiei alopate, respectiv hom eopate, fito te ra p ia este ram ur a fa rm a c o lo g ie i p la n te lo r medicinale. Este orice substan sau produs folosit pentru tratarea sau prevenirea bolilor.

Form ele concrete de existen a m edicam entului sunt m ai multe. Din punct de vedere al originii, exist m edicam ente naturale, m ajoritatea vegetale, unele anim ale i minerale, i medicamente de s in te z. Fitoterapia este parte integrant a alopatiei. Din nefericire, tot m a i m u li a lo p a i re sp in g m edicam entele vegetale i prefer exclusiv pe cele de sintez. A ceast excludere a plantelor a determ inat in m are parte, trecerea lo r n categoria suplim entelor alim entare, ceea ce este o m are greeal, att d.

Plantele m edicinale sunt active i utile pentru num eroasele categorii de suferine care r s p u n d fa v o ra b il la a c iu n ile lo r. M em oratorul de fitoterapie a r fi trebuit s fie num it M em orator de farm acologie a p la n te lo r m edicinale. A m p s tra t te rm e n u l de fitoterapie, folosit curent. Ediia de fa m archeaz cincisprezece ani de cnd am conceput prim a form a M em oratorului, destinat s ofere m e d ic ilo r i fa rm acitilor info rm a iile p rivin d m edicam entele nre g istra te n Romnia i necesare unei folosiri raionale i tiinifice in practica farmacoterapic.

Fiecare dintre cele 14 e d iii ante rio a re au fost re vizu ite i am plificate, reuindu-se inerea la z i a cu n o tin e lo r farm acoterapice.

243850833-Farmacologie-Generala-editia-a2a-31-170.pdf

Acum, la ediia a a, sim t nevoia s fac unele m rturisiri pentru care cer iertare celor pe care i-a putea deranja. Am dedicat m edicam entului peste 60 de ani de via, avnd perm anent asupra lu i o viziune complet, bazat pe pregtirea de m edic i farmacist, de om de laborator, de nvm nt superior, de clinic, de oficin.

Toate acestea m -au determ inat s fiu singurul p rofesor de farm acologie din lume, care am studiat, aprofundat i practicat hom eopatia. Am ajuns la concluzii nebnuite: Toate aceste idei le-am descris pe larg n cartea Farm acologia hom eopat general", publicat in lim bile rom n, englez, francez. Este prim a carte din lume de farm acologie hom eopat, ea constituind i punerea bazelor unei noi tiine m edicale. In fapt, este vorba de apariia u n e i n o i v iz iu n i, una g lo b a l , a s u p ra m e d ic a m e n tu lu i i Farmacologiei, care m archeaz o nou etap superioar in istoria acestora.

Consecinele acestor concepte vo r fi, m ai devrem e sau m ai trziu, manifestate in m odificri im portante n teoria i practica farmacologic i farm acoterapic.

Pentru a nlesni m edicilor alopai s porneasc pe acest drum, am hotrt s fac prim ul pas in domeniu. Index farm acoterapic hom epat". Este o prem ier care, sper, s fie de bun augur. Invit pe colegii practicieni s consulte, comparativ, cele dou In d e x -u ri". S pre e x e m p lu c o n s u lta i tratam entele bolilor aparatului resp ira tor i digestiv, hem oragiile etc. Pentru a da posibilitatea colegilor, m e d ici i farm aciti, care s u n t d e s c h i i p e n tru p ro g re s , s se c o n v in g de ju s te e a conceptelor mele, am intocm it un eseu p rivind M edicam entul in secolul a l XXI-lea", pe care l-am introdus in volum ul de fa.

Utilizarea corect i eficient a m edicam entelor necesit, printre altele, o inform are corespunztoare a m edicilor i farm acitilor, asupra produselor farmaceutice disponibile, in acest domeniu exist mari lipsuri in Romnia. Dimensiunile acestor lipsuri sunt imposibil de estimat. Este ins sigur c ele sunt din ce n ce m ai mari, o dat cu creterea marcat a num rului m edicam entelor nregistrate. Memoratorul intocm it de noi a fost conceput s acopere, intr-o m are m sur, nevoia im perioas de inform are a m e d ic ilo r i fa rm acitilor, cu d a te le de uz c u re n t p riv in d m e d ica m e n te le nregistrate in Romnia, la nceputul anului P e n tru o rd o n a re a c a p ito le lo r am a le s c la s ific a re a A T C anatomic, terapeutic - farmacologic, chimic , conceput de C onsiliul N ordic al M edicam entelor, care cuprinde D anem arca, Finlanda, Islanda, N orvegia i Suedia.

A ceast clasificare a fo s t adoptat de R om nia, in , la in iia tiva subsemnatului, pe atunci preedinte a l Comisiei M edicamentului i ea st la baza N om enclatorului de m edicam ente al M inisterului Sntii. Pentru grupele im portante i pentru fiecare m edicam ent sunt prezentate date de interes practic, imediat, privind farmacocinetica, fa rm a c o d in a m ia , in d ic a iile te ra p e u tic e , re a c iile a d v e rs e , contraindicaiile, precauiile i modul de administrare.

Dup fiecare medicament sunt prezentate produsele farmaceutice, cu denumirile lo r com erciale generice sau depuse , form ele farm aceutice i dozajele corespunztoare. Sunt incluse practic toate produsele industriei romneti de medicamente i o mare parte din produsele strine. Ne-am strduit s nu omitem nici una dintre substanele active nregistrate. Am fcut ns o selecie ntre produsele care au aceeai substan activ. Interaciunile medicamentelor, capitol important pentru practic, au fost grupate intr-un capitol separat.

Intenionm s redactm Mem oratorul in fiecare an pentru a oferi practicienilor informaiile privind noile produse, autorizate n viitor, ct i modificrile care vor aprea in literatur, privind produsele deja cunoscute. Pentru a rspunde ct m ai complet necesitilor practicienilor vom fi recunosctori colegilor care ne vor transmite observaii i sugestii. Ne exprimm sperana c lucrarea prezentat acum va fi un real in strum ent de lucru, p e n tru a c tiv ita te a curent, in u tilizare a medicamentelor.

Este i unul din motivele pentru care lucrarea este prezentat n form atul upej. D um itru D obrescu U niversitatea de M edicina i Farm acie B ucureti, R om nia REZUMAT in terapia cu m edica m e n te , pe plan in te rn a io n a l, de peste doua secole, exista o fo a rte m a re a n o m a lie , pe care nim eni nu o vede, dei ea ad u ce p a g u b e u ria e s n t ii um a n it ii.

Cuvinte cheie. Alopatie, Homeopatie, Farmacologie alopat, Farmacologie homeopat. P rintre num eroasele m ijloace i m etode cunoscute, o utilizare dom inat, n unele zone ale globului, o are terapia cu m edicam ente sau farm acoterapia. M ijloacele, instrum entele indispensabile su n t m edicam entele, care trebuie cunoscute sub toate aspectele privind interrelaiile lo r cu organism ul.

M e todele re p re z in t m odul de u tilizare a m e d ica m entelor, deci farm acoterapia. A lopatia este m etoda terapeutic bazat pe legea co ntrariilor i care folosete doze ponderale de m edicam ente. H om eopatia este m etoda te ra p e u tic b a za t pe le g e a s im ilitu d in ii i ca re folosete doze subponderale. A m b e le folosesc ca m ijloc sau instrum ent, m edicam entul, fr care nu ar putea exista. M etoda terapeutic a lopat se n v a n toate fa cu lt ile de m edicin din lum e.

A ceast n v a re de cu rg e n m od auto m a t din studiul Farm acologiei aiopate. P aradoxal, nim eni, niciodat nu vorbete de existe n a m e to d e i tera p e u tice aiopate. Nu exist nici o carte cu titlul A lopatie. Nu exist nici o societate, lig, asociaie profesional a m e d icilo r cu titlul alopat.

M etoda terapeutic hom eopat nu se n va n fa cu lt ile de m edicin. Fiind profeso r de fa rm a co lo g ie alopat, d a r i m edic h o m eopat p ractician, am d e s co p e rit a n a lo g ia d in tre c e le d ou m etode terapeutice, alopatie i hom eopatie, i am scris prim a carte din lum e de Farm acologie h o m eopat g e neral, n D ei am tiprit cartea i n lim bile englez i francez, ea con tin u a s fie ignorat. Farm acologia hom eopat este tiina m edicam entului hom eopat care studiaz interrelaiile acestuia cu organism ul.

M e d ic in a e s te u n a s in g u r , este tiina care studiaz structurile, fu n ciile i b olile o rganism ului i tratarea acestora. P rin a d m ite re a Farm acologiei hom eopate n rndul tiin e lo r m edicale m edicina se va ntregi cu un enorm bagaj de c u n o tin e te o re tice i cu creterea evid e n t a a p o rtu lu i p ra ctic la s ta re a de s n ta te a populaiei.

Cu toate c argum entele care susin existena Farm acologiei hom eopate sunt de o logic im pecabil, abia dup ase ani de la. E ste tim pul ca toate facultile de m edicin, d a r m ai ales ce le de la n v m n tu l de stat, s introduc predarea Farm acologiei hom eopate.

P en tru b o lile ca re n e ce sit internarea n spital se va scurta perioada de spitalizare. S e vo r putea trata astfel m ulte boli care n p re ze n t nu au tra ta m e n t m e d ica m e n to s sau pentru care acest tra ta m e n t este nesatisfctor. M edicam entele hom eopate nu polueaz m ediul am b ia n t nici n perioada de preparare i nici dup a d m inistrarea la bolnavi. Se va produce i reducerea sem nificativ a polurii m ediului intern al organism elor um ane, la scar planetar.

Farm acologia hom eopat este, prin natura sa, singura farm a co lo g ie ecologic posibil. Va disprea patologia m edicam ento a s p roprie alopatiei.

A m convingerea c a rgum ente le pe care le-am adus n a cest a rtic o l, n fa v o a re a F a rm a c o lo g ie i h o m e o p a te , au o lo g ic im pecabil i subliniaz necesitatea un o r aciuni hotrte, rapide i eficiente pentru recunoaterea acestei noi tiine m edicale i antrenarea ei la slujirea sntii publice.

De aceea c o n sid e r c orice atitudine pasiv i, m ai ru, o rice m p o trivire , din partea oricrei persoane care, prin poziia profesional i social, a r putea a d u c e o c o n trib u ie p o z itiv la p ro m o v a re a fa rm a c o lo g ie i hom eopate i nu o face, poate fi co nsiderat un a ct de inam ic al binelui public. Prin realizarea, n condiii optim e, a de zid e ra te lo r ca re reies din expunerea problem ei analizate, cea m ai p otrivit cale este nfiinarea unui Institut internaional de Farm acologie hom eopat.

Am ajuns la aceasta concluzie innd seam a de dou considerente. C artea dvs. N e-ai tra s a t drum ul pentru o sut de ani de m unc". A ce a st e la b o ra re a nce p u t n 2 , prin conceperea capitolului de F a rm a co lo g ie hom eopat general, de ctre subsem natul. C artea a ajuns la ed iia a treia n lim ba rom n i a fost tradus n lim bile e n g le z i francez. A m e la b o ra t i prim ul capitol din farm aco lo g ia special, Farm acologia hom eopat a aparatului respirator.

P entru o rice a ctivita te viito a re n dom eniu este necesar s fie e labo ra t Tra ta tu l de F arm acologie hom eopat n n tre g im e. M aterialul preios care se va ob in e va trebui c o m p le ta t cu date noi, n m are parte inexistente n prezent, privind aspectele de fa rm a c o c in e tic , fa rm a c o d in a m ie , fa rm a c o e p id e m io lo g ie. A ceste aspecte vo r trebui s fac obiectul ce rce t rilo r unor secii din cadrul Institutului. D up elaborarea T ra ta tu lu i de Fa rm a co lo g ie hom eopat se va putea trece la alta etapa, introducerea Farm acologiei hom eopate ca disciplina obligatorie n curricula tu tu ro r fa cu lt ilo r de m edicin, alturi de Farm acologia alopat.

D obrescu D. M inesan, B ucureti, Tarus M edia, B ucharest, S im ilia, Lyon, I, Farm acologia general, E diia a lll- a , Edit. U niversitar, Bucureti,. U niversitar, B ucureti, G erbert, A urillac, E x c a lib u r, Bucureti, O carte de genul M em oratorului tre b u ie s ofere posibilitatea unei inform ri satisfctoare, ntr-un tim p ct m ai scu rt posibil.

C onsultarea poate fi fcut In d o u m aniere diferite. D escrierea acestora n paragrafe distincte pe rm ite g s ire a im e d iat a in fo rm a ie i dorite. In a ce st fel, dac, de exem plu, un bolnav nu suport un an u m it m edicam ent, avem indicate toate alternativele pentru aciunea fa rm a co lo g ic dorit. Fixare predom inant in oase i dini, circa ju m ta te din aport. D ifuzeaz n saliv, unghii, pr, lapte, tra ve rse a z placenta. E xcreie prin urin, m ai puin prin fecale i secreia sudoral.

C rete densitatea osului n o ste o p o ro z prin stim u la re a osteoblatiior i creterea m asei trabeculare. P revenirea cariilor dentare la copii sub form de a d juvant a lim e n ta r i m ai ales de p re p a ra te ig ie n ic e b u ca le. S u p lim e n ta re a fluorului nu este necesar n sarcin. O steoporoz prim ar i n postm enopauz. Rare, dac se respect concentraiile corecte n apa potabil sau dozele orale n adm inistrarea profilactic.

Floroz dentar la copii, n perioada dezvoltrii dinilor, cu m arm orarea sm alului dentar. Nu e x ist v re u n b e n e ficiu p e n tru d e n tiia provizorie sau definitiv a copilului, s se suplim enteze m am a cu fluor, n sarcin i n alptare.

C ind. O ral. C o m p rim a te le se sug sau se m e ste c n gur, pentru a favoriza aciunea local direct asupra sm alului dentar.

Agenda medicala | PDF Flipbook

Adm inistrare seara. D ozele trebuie sta b ilite n funcie de co n i nutul n florur al apei potabile, de florurile provenind din diet i de vrsta copiilor.

La un coninut n florur al apei potabile sub 0,3 ppm, doz zilnic este: La un coninut n florur al apei potabile de 0 ,3 -0,7 ppm: P este 6 ani 0,50 mg fluor zilnic. D ac apa potabil conine peste 0,7 ppm florur, nu se adm inistreaz florur de sodiu oral. Paste de d ini cu flo ru r de so d iu. C om pr. A bsorbie redus din tubul dig e stiv i prin piele, F d in. Inhib m ic o b a c te rii, unii fu n g i i unele virusuri.

Inactiv asupra sporilor. A ciune m ai m are la pH neutru i slab acid.

Medicala 2014 pdf agenda

U lceraii aftoase. C andidoza oral. Iritaii locale, m odificarea culorii lim bii, dinilor, m aterialelor stom atologice protetice, tulburri ale gustului, senzaie de arsur la nivelul lim bii, inflam aia parotidelor. S platuri bucale cu 10 ml sol. G el, odat pe zi, dup ultim a m as sau nainte de culcare sau la nevoie, 2 cm gel pe periua de dini, cu periaj tim p de 2 m inute, apoi cl tire u o a r.

A ntiinfecios pentru cavitatea bucal. Tub 4 ,5 g. A ntiseptic, bactericid, fungicid. Infecii locale bucale angine, a m igdalit, faringit, stom atit, afte, glosit, g in g iv it , p a ro d o n to p a tii, a lv e o lit su p ra in fe cta t dup extracii dentare, gingivoragii, m icoze bucale i faringiene. R ar m odificarea g ustului i m irosului, derm atit de contact. Ap de gur, sol. Este de preferat aplicarea com prim atului dim ineaa, dup splarea dinilor, deoarece noaptea, secreiile salivare sunt m ai puin accentuate.

S eptodont, Frana S ulfa t neom icin C on dent. A lergie la com ponentele p reparatului. C opii sub 12 ani. Sol pentru uz dentar. C lnd. C opii sub 30 luni. A lergie la com ponente. B uleta de vat nu se m bib n exces. M ea se las 3 -5 zile. Pasta dentar. C om binaii cu corticosteroizi.

Local n inflam aii ale m ucoasei b ucale i faringelui. S enzaie de n epturi, arsuri ale m ucoasei bucale. La asociere cu alcool produce h a lu cin a ii cu durata 48 ore. Poate fi utilizat n a ce st scop.

A p de gur 15 m l soluie sau spray bucal 4 po m p e cu sol. Nu se recom and la copii sub 6 ani. T ub Al 10; 30; 60 g. A ntiinflam ator nesteroidian. S tom atite, faringite, gin g ivite , periodontite. V arice esofagiene. C opii de 6 -1 2 ani, m axim um 4 com pr.

Agenda medicala 2014

T ra ta m e n t s im p to m a tic al s t rilo r de irita ie -in fla m a ie ale cavitii o ro faringiene, asociate i cu durere d e e x e m p lu g in g iv it , s to m a tit , fa r in g it , tr a ta m e n te le stom atologice conservatoare sau e xtra ciile dentare.

C ltire sau gargar de ori pe z i cu 15 m l soluie pentru splaturi bucale nediluat sau d iluat n puin ap. O rofaringite, stom atite, gingivite. S oluie d entar. A nestezie local de suprafa pentru adaptarea c o ro a n e lo r i punilor dentare, detartraj supra i subgingival.

Poate m odifica testele antidoping. S trict local. Se pulverizeaz de la 2 -4 cm distan, pe o zon de 1 cm diam etru. Tub 10 g. Dureri produse de creterea p rim ilo r dini. Se aplic circa 7 m m gel pe vrful unui d eget cu ra t i se maseaz uor zona afectat a gingiei. T in ctu r C ham m om ila m g; Lidocain 3. Prevenirea dure rilo r dentare la erupia d entiiei de lapte. C lo rh id ra t de lidocain 2 g; E xtract lichid de m ueel 18,5 g. Gel bucofaringian. Flacon 50 ml. A ntiinflam ator, a ntim icrobian, antim icotic.

S tom atite aftoase, m icrobiene, m icotice. C aps. A ciune trofic. R egurgitri, creterea tra nsam inazelor, diaree, gastralgii. O capsul zilnic n tim pul m esei, cu un p a h a r de ap. Gastrita hiperacid, ulcer gastric i duodenal, esofagita de reflux, p iro z is , d is p e p s ie. Nu influeneaz cicatriza re a ulcerului. S e e vit asocierea antiacidelor cu alte m e dicam ente pentru a nu influena absorbia acestora. Nu se asociaz cu com prim ate sau drajeuri enterosolubile.

A 02 AB. A lum iniul din hidroxid se a b soarbe parial din tubul digestiv i se elim in urinar. Fosfatul de alum iniu nu se absoarbe digestiv. H idroxidui de alum iniu are o slab capacitate antiacid. Un gram n e utralizeaz 3 - 7 m E q acid clo rh idric.

L atena 15 m in. V iteza teoretic de eliberare a puterii antia cid e: D urata ac. Fosfatul de A l este tra n sp a re n t la razele X. Fosfatul de alum iniu p oate d im in ua absorbia fierului.

A pendicit, constip a ie cronic, boala A lzheim er. In te ra c. E fectul antiacid e ste sc zu t de alcool, buturi acidulate, tutun. H idroxidui de a lu m iniu 0 ,5 -1 g o dat, fosfatul 0 ,4 0,8 g. D ozele se pot repeta la 2 - 4 ore.

G el oral. Plic 16 g. A 02 AD. C om binaiile realizeaz o ca p a cita te antia cid sporit, folosind doze ale fiecrui com po n e n t care sunt bine tolerate. S uspensie oral. Com pr. Se sug sau se sparg n gur. G e l de h id ro x id de alum iniu 3,49 g; G el de hidroxid de m agneziu 3,99 g Flacon ml.

Se agit flaconul nainte de adm inistrare. A dm in. P oate fi ad m in istra t la diabetici. S au 1 -2 ca p su le de 2 -3 ori pe zi, n a in te a m eselor sau cnd apar dureri.

A ntiulceroasele acione a z prin in h ib iia se cre ie i g a strice antihistam inice H2, inhibitori ai po m p e i de protoni, pirenzepina-antim u s c a rin ic s e le ctiv , p ro sta g la n d in e , p rin cre te re a re zisten e i m u c o a se i g a s tric e i fa v o riz a re a c ic a triz rii c itra t de bism ut, su cra lfa t sau prin aciu n e a n tib a cte ria n fa de H e lico b acte r pylori.

C om p o n e n ta terapeutic principal trebuie s re a lizeze e ra d ica re a a cestuia. D ac leziunile sunt im portante grad C sau D se recom and inhibitori de pom p de protoni tim p de 68 spt. Utilitatea prochineticelor este discutabil. B locheaz ele ctiv receptorii histam inici H 2 din m ucoasa gastric, im plicai n secreia acidului clorhidric.

Sindrom ul Z ollinger-E llison i e sofagita de reflux necesit doze mai mari dect cele antiulceroase i o durat m ai lung, de 8 -1 2 sptm ni. P revenirea hem orag iilo r d ig e stive superioare n unele intervenii chirurgicale, com a h epatic, stri necesitnd te rapie intensiv. A sociate pentru tratam ente scurte cu antiinflam atoare nesteroidiene pot preveni aciunea ulcerigen a acestora d a r nu nl tur p o s ib ilita te a h e m o ra g iilo r sau p e rfo ra ie i.

D ispepsie, gastrit, pyrosis. P revenirea pneum oniei de aspiraie, ulcerului de stres, R. G astrit atrofic, hipoclorhidrie. P rec. V rstnici, insuf. P ot m asca sim ptom ele cancerului gastric. P -6L. A bsorbie bun oral. M etabolizare redus. E lim in a re renal. F d in O doz oral de rrg suprim secreia de acid clorhidric gastric p e n to i 12 ore.

E fecte adverse i irte ra c iu n i m ai rare d ect cim etidina. Se poate repeta la 6 -8 ore.. C opii ntre 8 -1 8 ani: Fiola 2 ml. Pa 6,38 Com pr. Pa 4 ,55 Caps. Pa 6, Pa 4,56 C om pr. A d m iri, a U lcer gastro-duodenal 4 0 m g seara, n doz unic sau 20 m g de 2 ori pe zi, dim ineaa i seara, tim p de 4 - 6 - 8 s p tm ni; b tratam ent de ntreinere, pentru prevenirea recidivelor, cu 20 mg seara; c sindr.

Pa 9,45 Liof. F cin. A bsorbie oral cu pic se ric la 3 o re. O doz oral de m g scade sem nificativ secreia de acid clorhidric gastric pentru 12 ore. D oza se reduce cu o treim e.

Pa 14,92 A 02 BC. R eflux gastro-esofagian, p iro z is , s in d ro m Z o llin g e r-E llis o n. G reuri, diaree, cefalee, e rupii cutanate. N efrit interstiial cu febr, rash, eozinofilie, hem aturie, proteinurie. P oate apare la om eprazol, rabeprazol, e so m e p ra zo l, lansoprazol, pantoprazol. N e frit in te rs tiia l m a i p ro d u c A B p -la c ta m ic e , s u lfa m id e , diuretice, A IN S , cim etidina, alopurinol, rifam picina.

G astrit atrofic. H ip e rse n sib ilita te la om eprazol, copii sub 6 ani. M eteorism , constipaie, fo to se nsib iliza re. La pacienii la care nu se poate adm inistra om eprazol oral, se inj. D urata na in te de a se trece la trat. Pa 22,77 C aps. Pa Pa 33, Pa 24, Pa 22, C t x 1 ,7 ,1 4 ,1 5 , 28, 30,50, 56, 60, 90, 98, , , , K g G erm ania C aps. Pa 21, R eddy's, R om nia P ulb. Pa 16,22 C aps. Pa 8, D up adm in. A lim e n te le ntrzie absorbia cu 2 ore d a r nu influeneaz picul.

Inactivat n ficat. M etaboliii excretai urinar. La pH neutru este m ai stabil chim ic dect O m eprazol. S im ilar O m eprazol. Pa 22,57; 33, Pa 34, P harm a, A ustria C om pr. R om ania Com pr. Pa 10,71; 21, P ulb. Ct x 1, 5, 10, 20 Fl. R eddy's, R om nia Com pr. Pa 21,88; R ichter, R om nia Com pr.

Pa 22,06; 31, Pa ,42; Com pr. R eddys, R om nia C aps. Pa 16, A d m in is tra re su b fo rm g a stro rezistent. A bsorbie dup trecerea de stom ac. A bso rb ie rapid. Eradicarea helico b a cte r pylori. Nu se m odific doza n insuf. S ubstan labil n m ediu acid. S e adm inistreaz ca granule e n te ro s o lu b ile. F din. Izom erul S al om eprazolului. B oala de reflux g a stro e so fa g ia n. E ra d ica rea H e lic o b a c te r pylori In cadrul sch e m e lo r terapeutice.

C efalee, dureri abdom inale, diaree, flatuien, grea, vom e, co n stip a ie. S to m a tit , candidoze. Leucopenie, trom bopenie, agranulocitoz. C reterea enzim elor hepatice.

A rtralgii. S e poate prelungi cu nc 4 sptm ni. Pentru tratam entul sim ptom elor i profilaxia recidivelor, 20 mg o dat pe zi. Nu se a ju ste a z dozele la vrstnici, n insuf. S oluia preparat pt. FI x 2, 5, 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, , FI x 7, 14, 28, 30, C utie x 1, 10 FI. P ulbere pt. C utie x 10 FI. G ran. Pa , A , G recia Com pr. C om plex al hidroxidului de alum iniu cu esteri octasulfurici ai zaharozei. P rotector fa de aciunea acid u lu i clorhidric, pepsinei, srurilor biliare.

P ierde o m are parte din activitate cnd m ediul nu este acid. N um ai cnd exist nis ulceroas. A dm in istra re op tim sub form de dispersie n 1 0 -1 5 ml ap. Nu se adm inistreaz concom itent cu antia cid e sau inhibitoare ale secreiei acide gastrice. D e-N ol poate fi asociat cu a m oxicilina sau nitroim idazoli pentru a m bunti rata de eradicare a H e lico b acte r pylori. Se poate utiliza i a socierea cuadrupl cu inhibitori ai pom pei de protoni. T ra ta m e n t e tio p a to g e n ic al g a s trite i, u lc e ru lu i gastroduodenal, dispepsiei.

G reuri, vom e. S caune brune. C olorarea lim bii A d m in. Hidroxid de a lum iniu 0,40 g. C arbonat de m agneziu 0,1 5 g; A nacardium D , 0,2 0 g; A sa fo e tid a D4 0,20 g; A lg in a t de sodiu 0,10 g; C olagen 0,15 g.

B oala de reflux g a s tro e so fa g ia n , n to a te faze le , g a strita h iperacid, g a s tro d u o d e n ita , tu lb u r ri d is p e p tic e , a e ro fa g ia , agresiune gastroduodenal a a n tiin fla m a to a re lo r nesteroidiene, colon iritabil. R eflux g a s troesofagian reg u rg itaie , p irozis, in d ig e stie n esoagita de reflux, n tim pul sarcinii etc.

A duli i copii peste 12 ani, 5 -1 0 ml 1 -2 lingurie dup mese si nainte de culcare. Plic unidoz 10 ml. A ntispastic m usculatrop, dup unele date din literatur i dup p ro d u c to r. A lte date din literatur l consider cu m ecanism mixt, anticolinergic i m usculotrop. Intestin irita b il, c o lo p a tii a s o cia te d iv e rtic u lo z e i, e n te rite regionale.

Boli ale ap. U lce r peptic. Nu se recom and sub 18 ani. Pa 9, D raj. R eglator al m otilitii digestive a cionnd ca agonist enkefa lin e rg ic a s u p ra re c e p to rilo r e x c ita to ri i in h ib ito ri g a s tro intestinali. A re aciune stim ulatoare n situaii de hipom otilitate i antispastic m usculotrop n caz de hip e rm o tilita te , restabilind motilitatea fiziologic. C olon irita b il, tu lb u r ri fu n c io n a le in te s tin a le i b ilia re , manifestate prin dureri abdom inale, balonri, diaree, constipaie.

La copii, din prim a s ptm n de via , n tulburri de tra n zit intestinal, abdom en cronic dureros. A duli, 1 -2 com pr. Pa 11, Pa 11,12 A 03 AB. S e a b so rb lim ita t din tubul digestiv, difuzeaz puin prin bariera hem ato-encefalic. U nele substane au i aciune ganglioplegic n afar de cea antim uscarinic.

Agenda Medical a 2014

M ulte anticolinergice pot fi adm inistrate rectal, n supozitoare. A nticolinergicele sunt co n traindicate n glaucom , hipertrofie d e p ro s ta t , re te n ie u rin a r , p to z g a s tric , re flu x g a s tro esofagian, stenoza pilorului, atonie intestinal.

G laucom , aritm ii cardiace, hipertensiune intracranian. A duli, a O ral. C opii. Pa 4, A bsorbie rapid din tubu l d igestiv, pic se ric dup 4 5 -6 0 m inute. A duli. A go n ist al receptorilor 5 -H T 4 cu a ciune prochinetic. C onstipaie cronic la fem ei ca re nu beneficiaz de laxative. C onstipaie indus de opioide. O bstrucie intestinal, boli inflam atorii intestinale. A 03 AX. Nu se absoarbe oral. E xcretat ca ata re prin scaun. A ntiflatulent prin scderea tensiunii superficiale a b u le lo r de gaze din intestin.

D im inu sau nl tu r gazele a flate n exces n intestin. P oate fi util n colica abdom inal la sugari. La nevoie 1 -2 com pr. M ayoly-S pindler, Frana Alverin 60 m g; S im eticon m g. A lverin este a n tisp a s tic m usculotrop. S im eticon m odific tensiunea superficial a bulelor de gaz, producnd coalescena lor. T rat sim p tom a tic al tu lb u r rilo r fu n c io n a le in testinale m ai ales cu m eteorism.

Ulei vo la til M elissae herbaM ille fo lii h e rb a -C a rv i fru c tu s 5 0: E xtract hidroalcoolic lichid M elissae herba-M iilefolii herbaC arvi fructus A ntico lin e rg ic cu sp e ctru larg de aciune, scade tonusul, peristaltism ul i secreiile digestive, n t rzie golirea stom acului i tranzitul intestinal, este b ro n h o dila ta to r i scade secreiile bronhice, relaxeaz vezica urinar, p roduce m idriaz, ciclo ple g ie i creterea tensiunii intraoculare.

A duli, a Inj. Copii, a Inj. Fiole 1 m l. P -R F Fcin. A bsorbie parial i inegal din tubul digestiv. A ntispastic predom inant pe aparatul digestiv, ci urinare, uter. H iposalivaie, ta h ica rd ie , so m n o le n , d im in ua re a re fle ctivitii. G laucom , abdom en acut.

A duli: C opii de la 3 ani: Fiole 1 ml. Pa 3, A nxiolitic i a ntisp a stic a n ticolinergic. G laucom , insuf. A ntispastic m usculotrop, activ oral, i.

A s o c ie re a cu m e ta m izo l realizeaz o potenare m arcat. Pa 7, M etam izol 2,5 g; P itofenona 0,01 g; Fenpipram ida 0,1 mg Fiole 5 m l.

Numite i gastroprocinetice, cresc tonusul sfincterului esofagian inferior i p e rista ltism u l c o o rd o n a t a n tro d u o d e n a l, a cce le r n d golirea stom acului. E xcreia urinar. Sughi, m igren. Poate produce efecte extrapiram idale, m ai frecvente la copii, tineri, btrni. P oate stim ula secreia de prolactin, producnd galactoree sau im p o te n. H em oragii digestive, ocluzii i perforaii gastrointestinale, epilepsie, asociere cu levodopa.

S arcin, a l p ta re. Poate favoriza secreia lactat. Nu se adm inistreaz im ediat d up intervenii chirurgicale pe abdom en. R 06, n ru de m icare.. G reurile i vom ele de Ia n ce p u tu l sarcinii tre c spontan sau prin m suri dietetice. D ac se im p u n e tra ta m e n t m edicam entos sunt utile m etoclopram id sau p rom etazina. A dm inistrare cnd cauza vo m e lo r este cu n o scu t i suni indicate, nu cnd v rs tu rile au trat. A ntagonist selectiv al re ce p to rilo r 5H T3.

G reuri i vrsturi produse de a n titum orale, radioterapie i postoperator. Poate produce cefalee, senzaie de cldur n extremitatea cefalic i epigastru, co n stip a ie , cre te re a tre c to a re a transam inazelor, tulb. R eddy's, R om nia Compr. P a 19,04; Pa 23,79, 43, Farmacologie asem ntoare cu ondansetron. Perfuzie i. P entru pre ve n ire a g re u rilo r i v rs tu rilo r 3 mg perfuzate n 5 m inute.

Se pot a d m in istra pn la 2 doze adiionale n 24 ore. P entru tratam entul g re u rilo r i v rs tu rilo r se pot face 3 perfuzii cu c te 3 m g n 24 ore, adm inistrate la cel puin 10 minute. Pa ,63; , Pa ,59; Sol.

Fiole 3 ml. Pa 66, Fiole 3 ml, Ct. Pa ,30; , R eddys L a boratories, R om nia Compr. Pa ,35; , V olu m de d istribuie larg: A n ta g o n is t s e le ctiv , cu a fin ita te cre s c u t , al receptorilor 5H T3, antivom itiv.

Nu este necesar reducerea d o ze lo r n insuf. Nu se ajusteaz dozele la vrstnici. Pa ,18; C aps. A 04 AD. A ntiem etic, antipsihotic i slab sedativ. G reuri severe, vom e, am eeli, tulb. O ral, rectal, G reuri, vom e: T u lburri laritintice: Pa 3,85; 6, A bsorbie oral. P ic seric la 4 ore. M etabolizarea extensiv. Metaboliii elim inai prin urin i fecale. P re v e n ire a g re e i i v o m e i a c u te i ta rd iv e a s o c ia te chimioterapiei anticanceroase cu cisplatin i ali em etogeni.

A sociere cu pim ozid, tarfenadin, astem izol. Tim p de 3 zile, n cadrul unei schem e cu corticosteroid i antagonist al receptorilor 5 -H T 3. D ispare din circ u la ie la 30 m in u te d up o p rire a perfuziei. A ntiem etic, antigrea. Doza de mg i.

P revenirea g re u rilo r i v o m e lo r a cute i tardive asociate chim ioterapiei anticanceroase n a lt em etizante, cu cisplatin i a celor m ediu em etizante. C efalee, am eeli. S ughi. Constipaie, diaree, dispepsie, eructaii, anorexie. A stenie. Nu se asociaz cu pim ozid, terfenadin, astem izol, cisaprid. S cade eficacitatea contrareceptivelor. P erfuzie i. Pa ,60; , A cizii biliari au efecte coleretice i colecistochinetice, favori zeaz a b s o rb ia g r s im ilo r, c o le s te ro lu lu i, v ita m in e lo r lip o solubile, activeaz lipaza pancreatic, contribuie la m eninerea unui tranzit intestinal norm al.

D ischinezii biliare hipotone , co le cis tite cro n ice n e litia zice , tulburri d is p e p tic e i c o n s tip a ie p rin h ip o c o lie , m ig re n e de origine digestiv.

Dureri abdom inale, diaree. Litiaza biliar, cu c a lcu li c o le cte ro lici, n e ca lcifica i, de cel mult 5 -1 0 mm, la bolnavi care nu pot face colecistectom ie, dac vezica biliar este funcional. E fecte m ai slabe la obezi. D iaree, greuri, vom e, prurit, necroz hepatic. S arcin, calculi ra dioopaci, h e patita acut i cronic, ulcer gastroduodenal evolutiv, colon iritabil.

T rat. Falk, G erm ania C aps. Pa 71,49; ,28; C aps. Pa 35, Pa 68, Folosite sub form de bil bovin uscat. A ciune hidrocoleretic.

D renor b ilia r dup o p e ra iile pe ap a ra tu l b ilia r i n cursul exam enelor radiologice. Colici abdom inale, diaree. Aduli, a 0 ,2 5 -0 ,7 5 g ntr-o priz seara sau de 2 -3 ori pe zi, dup mas; b in colecistografie 0 ,5 0 -0 ,7 5 g la 4 ore, tim p de 12 ore nainte i dup exam inare. A 05 AX. Coleretic, colecistochinetic, stim uleaz funcia antitoxic a ficatului, stim uleaz m obilizarea colesterolului.

Laxativ, spasm olitic, antiinfiam ator la nivelul cilo r biliare. C olecistite s u b a c u te i c ro n ic e , h e p a tite c ro n ic e , c iro z hepatic, dischinezii biliare, constipaie. Afeciuni hepatobiliare i renale acute, d ia b e t zaharat. O ral, 1 0 -3 0 picturi sau 2 drajeuri de 3 ori pe zi.

Copii de 3 -7 ani 3 picturi de 2 ori pe zi; 7 -1 0 ani 3 picturi de 2 ori pe zi; peste 10 ani ju m ta te din doza a dulilor. O se rie de tratament dureaz 2 - 3 sptm ni. Se poate repeta dup o lun. S ru ri o rg a n ice de magneziu.

Aduli 2 - 3 com pr. Copii 7 -1 0 ani 1 com pr. X 50; ; m l cu linguri. A d ju va n t n afeciuni hepatobiliare. U leiuri volatile, am e ste cu ri de m entol, pinen, b orneol, camfen, cineol n ulei vegetal. A ciu n e c o le re tic i antispastic. C olangit, colecistit, cole litia z , p ancreatit cronic, hiperbiliru b in e m ie ju v e n il , sin d ro m p o stco le ciste cto m ie , spasm e i dischinezii ale c ilo r biliare, p rofilaxia litiazei biliare.

P icturile se pe o linguri cu z a h r tos. Intervine fn s in te z a u n o r p ro te in e , a h e m o g lo b in e i, n metabolismul am oniacului, dim inund concentraia lui in snge, prin elim inarea lui sub fo rm de citru lin sau de acid a rg in o succinic.

Colagog, coleretic. A ntiastenic. T u lburri dispeptice. A ste n ie funcional Cind. Acidoz hiperclorem ic, anurie. Adm in. WordPress Shortcode. GabrielaPrd Follow. Published in: Full Name Comment goes here. Are you sure you want to Yes No. Corina Georgiana. Adina Nicolle. Amalia Ganea. Magdel Crs.

Show More. No Downloads. Views Total views. Actions Shares. Embeds 0 No embeds. No notes for slide. You just clipped your first slide! Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

Now customize the name of a clipboard to store your clips. Visibility Others can see my Clipboard.

Medicala pdf agenda 2014